Privacy-verklaring


SBM Life Science weet dat de veiligheid van uw privé-informatie verkregen door het gebruik van onze website van groot belang is. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Daarom willen wij dat u weet welke gegevens wij behouden en welke gegevens wij niet behouden. Aan de hand van deze privacy-verklaring willen wij u nadere informatie verschaffen over onze veiligheidsmaatregelen.


Verzamelen van gegevens

Het verstrekken van persoonlijke informatie is geen voorwaarde om onze site te gebruiken, behalve indien die nodig is om op uw verzoek een product of dienst te leveren. Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens op onze servers ter beveiliging opgeslagen, b.v. de naam van uw internet-service-provider, de website die u gebruikt om een koppeling naar onze site te maken, de websites die u vanaf onze site bezoekt en uw IP-adres. Deze gegevens zouden u mogelijk kunnen identificeren, maar worden niet voor dit doel gebruikt. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden, maar de individuele gebruiker blijft anoniem. Indien persoonsgegevens aan anderen worden verstrekt om de producten of diensten waarom u heeft verzocht aan u te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, vertrouwen we op onze technische en organisatorische middelen dat de voorschriften inzake beveiliging van gegevens worden nageleefd.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

We verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die u ons verstrekt door te registreren, formulieren in te vullen of e-mails te versturen, als onderdeel van het bestellen van producten of diensten, het stellen van vragen of doen van verzoeken met betrekking tot bestelde artikelen en vergelijkbare situaties waarin u er zelf voor heeft gekozen om informatie aan ons te verstrekken.

De database en de inhoud blijven in onze onderneming bij gegevensverwerkers of op servers die namens ons actief zijn en die verantwoording verschuldigd zijn aan ons. Uw persoonlijke gegevens worden niet door ons, noch door onze agenten aan derden doorgegeven, in welke vorm dan ook, behalve indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

We behouden de controle en verantwoordelijkheid voor het gebruik van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Bepaalde van deze gegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt op computers in andere rechtspraakgebieden, zoals de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens kan afwijken van uw rechtspraakgebied. In dergelijke gevallen zullen wij er zorg voor dragen dat er voldoende bescherming aanwezig is, zodat de gegevensverwerker in het desbetreffende land de gegevens beschermt op een manier die vergelijkbaar is met die van het land waar u woont.

Doeleinden

De gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde producten of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften.

Recht van toegang en correctie

U heeft het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken en aan te passen indien u van mening bent dat deze verouderd of onjuist zijn. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres of neem contact op op het hieronder vermelde adres.

Annulering

U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres of neem contact op op het hieronder vermelde adres.

Bewaren van gegevens

We bewaren de persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften (b.v. bij aanhangige rechtszaken).

Recht tot herroepen

U kunt uw autorisatie voor het toekomstig gebruik van uw persoonlijke gegevens om het even wanneer herroepen. Daartoe hoeft u alleen een e-mail te sturen aan het adres dat in de redactionele details is vermeld.

Gebruik van cookies

Op sommige websites worden zogenaamde cookies gebruikt om ons in staat te stellen uw persoonlijke gebruik van de website nog efficiënter te maken. Cookies zijn ID's die onze web-server naar uw computer kan verzenden, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies desactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op uw computer wordt opgeslagen.

Beveiliging

SBM Life Science gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-gemachtigde personen. Als onderdeel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt alle overgedragen informatie via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.


Kinderen

Gezien het belang van de bescherming van de privacy van kinderen verzamelen, verwerken of gebruiken we op onze website geen informatie over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar zonder voorafgaande, controleerbare instemming van zijn of haar wettige vertegenwoordiger. Deze wettige vertegenwoordiger heeft het recht om op aanvraag de informatie die door het kind is verstrekt te bekijken en/of te verzoeken om deze te wissen.

Contactpersonen

Mocht u problemen, vragen of suggesties hebben, neem dan contact op. Door de constante ontwikkeling van het internet zien wij ons verplicht om nu en dan onze privacy-verklaring aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om wanneer nodig wijzigingen aan te brengen.

SBM Life Science SPRL-BVBA

Regus Brussels Airport
Pegasuslaan 5
1831 Diegem

e-mail: info.be@sbm-company.com